زاۋۇت ساياھىتى

باسما ئىشلەپچىقىرىش بازىسى

f1
f2

ئايلانما ئىشلەپچىقىرىش بازىسى

f3
f4

كەشتىچىلىك ئىشلەپچىقىرىش بازىسى

F5
F6
F7
F8

تىككۈچىلىك ئىشلەپچىقىرىش بازىسى

F9
F10
F11
F12

تىككۈچىلىك ئىشلەپچىقىرىش بازىسى

F13
F14